ترجمه‌ها

مدخلی بر زندگی مارکس و انگلس
درباره جنگ
ضد شورش و جنگ انقلابی
آنتی دورینگ
مبارزه طبقاتی در السالوادر
انقلاب سوسیالیستی – خلق کرد
مدخلی بر اقتصاد سیاسی
تکامل مادی تاریخ
رشد سرمایه‌داری در روسیه
نقدی بر: مبارزه طبقاتی در شوروی
خطاببه شورای مرکزی به اتحادیه کمونیست‌ها
ما توپاماروها
منشا خانواده
ماتریالیسم تاریخی
صورت‌بندی‌های اقتصادی
مارکسیسم و حزب
سیمون دوبووار سخن می‌گوید
متن کتاب در آینده در وبگاه قرار خواهد گرفت