نشریه‌های هواداران

هواداران سازمان نیز، علاوه بر انتشار نوشته‌ها و ترجمه‌های مختلف، نشریه‌های متعددی منتشر کردند. از جمله پس از انقلاب: راه رهائی در اصفهان؛ نوید رهائی در تهران؛ نشریه‌ی کارگری در تهران؛ شبنامه در تهران؛ راه سرخ در تهران؛ گاهنامه در اروپا؛ پیش از انقلاب: جرس در هند؛ پلاتفرم چپ در آمریکا. متاسفانه در حال حاضر به بسیاری از این نشریه‌ها دسترسی نداریم تا در اختیار بازدیدکننده‌گان وب‌گاه قرار دهیم.