رهائی دوره‌ی دوم

دوره‌ی دوم نشریه‌ی رهائی (تیر ۵۸ ـ بهمن ۶۰)، به ‌عنوان «نشریه‌ی سازمان وحدت کمونیستی» منتشر شد و سازمان در آن به تحلیل موضوع‌های سیاسی روز، نشر نظرهای تئوریک، ترویج و تبلیغ جهان‌بینیِ خود، و نقد و تحلیل نظرها و عمل‌کردهای سازمان‌های دیگر پرداخت. حاصل دوره‌ی دوم ۱۱۱ شماره نشریه‌ی رهائی بود که تا شماره‌ی ۸۰ بر اساس هفتگی، از شماره‌ی ۸۱ تا ۱۰۴ مدتی سه بار در هفته و سپس دو بار در هفته، و از شماره‌ی ۱۰۵ تا ۱۱۱ به شکل گاه‌نامه منتشر می‌شد.

از تیر ۱۳۵۸ تا بهمن ۱۳۶۰