رهائی دوره‌ی سوم

دوره‌ی سوم نشریه‌ی رهائی از دی ۱۳۶۱ تا آبان ۱۳۶۸ (۱۸ شماره) به‌ دلیل شرایط سخت سرکوب نیروهای سیاسی با مشکلات فراوانی منتشر شد. رهائی آخرین نشریه‌یی بود که سازمانی چپ در ایران منتشر می‌کرد.