عصر عمل

گاه‌نامه‌ی عصر عمل از سال ۱۳۵۲ در هفت شماره منتشر شد. بار اصلی تنظیم نشریه را زنده‌یاد رفیقِ فریدون ایل‌بیگی اصلی (بهرام) به دوش داشت. این گاه‌نامه در پشتیبانی از «جنبش انقلابی خلق» منتشر می‌شد و حاوی مقاله‌ها و ترجمه‌هایی از رفیق فریدون،‌ رفقای گروه ستاره و رفقای فدایی بود.عصر عمل بدون اعلام وابستگی مشخص سازمانی منتشر می‌شد ولی از شماره‌ی نخست آن اعلام شد که «سازمان‌های جبهه‌ی ملی ایران ـ خارج از کشور» آن را «پخش» می‌کند.