نشریه‌های هواداران

هواداران سازمان نیز، علاوه بر انتشار نوشته‌ها و ترجمه‌های مختلف، نشریه‌های متعددی منتشر کردند. از جمله پس از انقلاب: راه رهائی در اصفهان؛ نوید رهائی در تهران؛ نشریه‌ی کارگری در تهران؛ شبنامه در تهران؛ راه سرخ در تهران؛ گاهنامه در اروپا؛ پیش از انقلاب: جرس در هند؛ پلاتفرم چپ در آمریکا. متاسفانه در حال حاضر فقط به نسخه‌هایی از نوید رهائی و گاهنامه دسترسی داریم. در صورت دسترسی به نشریه‌های دیگر در آینده آن‌ها را در اختیار بازدیدکننده‌گان وب‌گاه قرار خواهیم داد.

توجه: رفیق ابوالقاسم آقاباباخنجری در انتشار راه رهائی نقش برجسته‌ای داشت و رفیق منصور نجفی شوشتری از فعالانی بود که جرس را منتشر می‌کردند.