نقد و نظر

در صفحه‌ی «نقد و بحث با دیگران»، نوشته‌های سازمان در نقد گروه‌های مختلف آمده است. این نوشته‌ها یا در شماره‌های مختلف سه دوره نشریه‌ی رهائی یا در کتاب‌چه‌ها منتشر شده‌اند. اما، بحث‌ها و نقدهای متقابل گروه ستاره با سچفخا و نوشته‌های گروه ستاره درباره‌ی سازمان مجاهدین خلق (م.ل.) پیش از انقلاب در کتاب‌هایی منتشر شده‌اند که در صفحه‌‌ی کتاب‌ها در دست‌رس است. صفحه‌ی «از دیگران» بحث‌های سازمان‌های دیگر درباره‌ی گروه ستاره و سازمان وحدت کمونیستی و پاسخ‌های سازمان‌های دیگر به سازمان وحدت کمونیستی را دربر می‌گیرد.