کتاب‌ها

انقلاب سوسیالیستی یا دموکراتیک
پروسه تجانس
مسائل حاد مجاهدین
راه رشد غیرسرمایه‌داری
استالینیسم
در باره شوراها
سیاست حزب توده

قیل از انقلاب ، بعد از انقلاب

نقدی بر نظرات کومه‌له
فدائیان اسلام
نقد نظرات، در باره «سازمان انقلابی
دو بینش در حزب کمونیست ایران

بحران جدید سیاسی و اقتصادی رژیم
قانون اساسی یا شمشیر چوبین مبارزه
مشکلات و مسائل جنبش
تروتسکیسم
جنگ لبنان
کندوکاوی انتقادی «در اندشه مائوتسه دون»
خطوطی پیرامون امپریالیسم
نقدی بر نظرات سازمان پیکار
نقد نظرات اتحاد مبارزان کمونیست
در نفی اعدام
چه نباید کرد؟
نکاتی درباره پروسه تجانس
مرحله تدارک انقلابی
پیرامون تغییر مواضع ایدئولوژیک مجاهدین
در تدارک انقلاب سوسیالیستی
قصاص و مقررات آن
نقدی بر

در بارۀ تضاد اثر مائوتسه دون

پلاتفرم
انقلاب مرحله ای» یا
«انقلاب در انقلاب
نقد نظرات رزمندگان