باختر امروز ـ شماره ۷۴

در خرداد ۱۳۵۵ منتشر شد

باختر امروز ـ شماره ۷۰

در بهمن ١٣٥۴ منتشر شد

باختر امروز ـ شماره ۶۹

در آذر ١٣٥۴ منتشر شد

باختر امروز ـ شماره ۶۸

در مهر ـ آبان ١٣٥۴ منتشر شد