رهائی دوره اول – شماره ۴

شماره‌ی چهارم نشریه‌ی رهائی دوره‌ی اول در فروردین ۱۳۵۸ منتشر شد.

۱. تاریخچه مختصر فعالیت
۲. بحران قدرت برخوردی – برخوردی به اوضاع سیاسی ایران بعد از انقلاب

رهائی دوره اول – شماره ۳

شماره سوم نشریه رهائی در دوره اول در آذر ۱۳۵۷ منتشر شد.

۱. بحران سیاسی و اقتصادی رژیم و نقش روحانیون در گذار قدرت
۲. کلریکالیسم یا مکتب اصالت روحانیون

رهائی دوره‌ی اول – شماره‌ی ۲

شماره دوم نشریه رهائی در دوره اول در شهریور ۱۳۵۷ منتشر شد.

۱. استراتژی دو جبهه‌ای امپریالیسم
۲. پیرامون جبهه ضد دیکتاتوری