رهائی دوره دوم – شماره ٣١

منتشزه در ۹ اردیبهشت ۱۳۵۹

رهائی دوره دوم – شماره ۱۰۷

در ۳۰ مهر ١٣۶۰ منتشر شد