رهائی زن – شماره ۱۲

در فروردین  ١٣۵۹ منتشر شد

رهائی زن – شماره ۱۱

در اسفند ١٣۵۸ منتشر شد

رهائی زن – شماره ۷

در آبان ١٣۵۸ منتشر شد

رهائی زن – شماره ۵

در شهریور ١٣۵۸ منتشر شد