تروتسکیست‌ها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تروتسکیسم، سقط دیالکتیک لنینی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۱۴

آذر ۱۳۵۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«نهفته سخنان ”سوسیالیسم و انقلاب

نقدی بر نظرات سوسیالیست‌های انقلابی

منبع: اندیشه‌ی رهائی شماره‌ی   ۱

اسفند ۱۳۶۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حزب کارگران سوسیالیست

ار رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۵۰

مهر ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفتگوهای درونی مجاهدین و فداییان در باره‌ی گروه مارکسیستی ستاره و جبهه‌ی ملی خاورمیانه

فایل صوتی مذاکرات سازمان چریک‌های فدائی خلق و مجاهدین خلق م ل

مکتوب گفتگوها در این باره    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آبان ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۶۱

بهمن ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۶۷

اسفند ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحدت کمونیستی و اندرزهای لیبرالی

منبع : کمونیست ارگان مرکزی حزب کمونیست ایران ــ رضا مقدم

شهریور ۱۳۶۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحدت کمونیستی و جنگ داخلی در کردستان

http://hekmat.public-archive.net/fa/0530fa.html

منصور حکمت

آبان ۱۳۶۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در نقد وحدت کمونیستی: آناتومی لیبرالیسم چپ در ایران

منبع : بسوی سوسیالیسم دوره دوم شماره ۲

شهریور ۱۳۶۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاقات سه جانبه با وحدت کمونیستی و  راه کارگر

http://hekmat.public-archive.net/fa/3838fa.html

 ۳ خرداد ۱۳۶۶

شهریور ۱۳۶۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد نظرات کومه‌له

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد نظرات کومه‌له، قطعنامه های کنگره دوم

جلوه‌ای از برخورد شماتیک

منبع:  رهائی دوره دوم شماره‌های ۷۸، ۷۹، ۸۰

خرداد ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درگیری های مسلحانه حزب دموکرات و کومه له به نفع کیست؟

ریشه‌ها ، شیوه‌ها ، عملکردها ، اثرات و پی آمدها

منبع: اندیشه رهائی شماره‌های ۳، ۴

اسفند ۱۳۶۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۷۴

اردیبهشت ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حزب کمونیست کارگری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد نظرات اتحاد مبارزان کمونیست

پیرامون تئوری انقلاب ایران

منبع:  انتشارات سازمان وحدت کمونیستی

دی ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حزب کمونیست ایران یا حزب کمونیست امک؟

منبع: اندیشه‌ی رهائی شماره ۳، ۴

اسفند ۱۳۶۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کالبد شکافی حزب کمونیست ایران

پوپولیسم، بوندیسم، استالینیسم

منبع : رهائی دوره‌ی سوم شماره‌ی ۸

مهر ۱۳۶۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مباحثی با حزب کمونیست ایران

منبع :سلسله مقالاتی از اندیشه رهائی شماره های ۵ ، ۶ ، ۸

دی ۱۳۶۴، اسفند ۱۳۶۵، اسفند ۱۳۶۷

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد نظرات ”حزب کمونیست ایران

١ ـ انقلاب سوسیالیستی یا دموکراتیک : بررسی یک ادعا

   ٢ ـ پوپولیسم ، هراس از سوسیالیسم

منبع : رهائی دوره‌ی سوم شماره‌ی ١٢   

خرداد ۱۳۶۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقدی بر نظرات سازمان پیکار

منبع: رهائی دوره دوم

شماره های ۵۱ تا ۵۹ آبان تا دی ۱۳۵۹

شماره های ۷۶ تا ۸۱ اردیبهشت تا تبر ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر

از رهائی دوره دوم شناره ۵۰

مهر ۱۳۵۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیگران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اپورتونیسم در لوای برخورد به خرده بورژوازی

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۶۸

شهریور ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۶۱

بهمن ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۶۷

بهمن ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۶۸

۱۳۵۹ اسفند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرنگون باد رژیم اسلامی

توهم مجاهدین در جنبش چپ

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۱۰۰

شهریور ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرنگونی قهرآمیز رژیم اسلامی

ــ عاجل‌ترین وظیفه‌ی نیروهای چپ

ـــ مبارزات توده‌ای و سازمان‌های چپ

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۱۰۱، ۱۰۴

شهریور ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از مبارزه‌ی جاری تا مبارزه توده‌ای

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۱۰۵

مهر ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«نگاهی به برنامه مرحله‌ای «دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۱۱۰

  دی ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در حاشیه‌ی سمینار ویسبادن

پاسخی به چند ادعا

منبع: اندیشه‌ی رهائی شماره  ۶

 اسفند ۱۳۶۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بررسی انتقادات

سازمان سوسیالیست‌های ایران

منبع: اندیشه‌ی رهائی شماره ۷

بهمن ۱۳۶۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقدی بر سازمان مجاهدین خلق

(پس از انقلاب)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سخنی با مجاهدین

سلسله مقالات هفته نامه رهائی

در شماره های ۱۲ و ۱۳ و ۱۴

آبان ۱۳۵۸

ـــ نگاهی اجمالی به مقاله «هشداری چپ روی و چپ نمائی

ـــ دید طبقاتی نه در اقرار به وجود طبقات، بلکه در دخالت آن در تحلیل‌ها و عملکردها مشخص میشود

ـــ مجاهدین دقیقا خلاف آنچه تصور میکند، استراتژی را فدای تاکتیک مینمایند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لغو کاندیداتوری مسعود رجوی

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۲۰

بهمن ۱۳۵۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجاهدین در چنبره تضادهای هیئت حاکمه

از رهائی دوره دوم شماره ۳۹

تیر ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کوششی در ایجاد توهمی جدید

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۵۹

دی ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۶۷

اسفند ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میثاق آزادی»  بنی صدر ، توهم جدید»

نگاهی به ” میثاق“ بنی صدر  

منبع: سلسله مقالاتی از رهائی دوره دوم شماره‌های ۹۶، ۹۸، ۹۹

مرداد ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توهم آفرینی مجاهدین و انفعال توده ها

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۱۰۷

مهر ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۱۱۰

دی ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شورای ملی مقاومت تنها آلترناتیو دمکراتیک؟

ــ بررسی مسئله آلترناتیو.

ــ بررسی یک ادعا و نکاتی پیرامون موانع ساختاری تحقق دمکراسی بورژوازی در ایران.

ــ بررسی یک ادعا و نکاتی پیرامون ساخت و ترکیب درونی شورا

منبع: سلسله مقالاتی از اندیشه رهائی شماره‌های ۱، ۲، ۳

اسفند ۱۳۶۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انقلاب ایدئولوژیک» مجاهدین: روانشناسی اجتماعی توتالیتاریسم و مذهب»

میهمانی اشباح

منبع: اندیشه رهائی شماره ۵

دی ۱۳۶۴

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد سازمان مجاهدین خلق

(پیش از انقلاب)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیرامون تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق

نوامبر ۱۹۷۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«مسائل حاد مجاهدین ! یا «مسائل حاد جنبش ما

اردیبهشت ۱۳۵۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشکلات و مسائل جنبش

پائیز ۱۳۵۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموعه مکاتبات با سازمان مجاهدین خلق

اسناد مکاتبات با سازمان مجاهدین در باره تغییر ایدئولوژی، قبل از تغییر ایدئولوژی و بعد آن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقدی بر نظرات حزب توده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیاست حزب توده

قبل از انقلاب ، بعد از انقلاب

منبع: پلاتفرم چپ

تیر ۱۳۵۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حزب توده 

گامی دیگر در سراشیب سقوط

منبع: رهائی دوره دوم شماره یک  

تیر ۱۳۵۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حزب توده و مسئله فاشیسم

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۳       

۱۳۵۸    مرداد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حزب توده : در کرانه های ارتداد

ـــ حزب توده : در کرانه های ارتداد

« ــ چرا « سنگ را بسته و سگ را گشوده اند

ــ ما کیاو لیسم یا مارکسیسم؟

منبع: سلسله مقالات از رهائی دوره دوم

 شماره ۱۶، ۱۷، ۱۸

دی ۱۳۵۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راه رشد غیر سرمایه داری  

سراب یا واقعیت؟

منبع: سلسله مقالاتی از رهائی دوره دوم

شمارههای ۲۸، ۲۹، ۳۳، ۳۴

فروردین ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۷۸

خرداد ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۸۱

تیر ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۱۱۰

دی ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی سوم شماره‌ی ۳

تیر ۱۳۶۲