نقدی بر نظرات راه کارگر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ «تئوری پیش آهنگ»  و عام‌گوئی های «راه کارگر »

ـــ شناخت نادرست در تحلیل از امپریالیست و عملکرد آن در ایران

ـــ تمایلات آشکار رویزونیستی

ــــ خط چهار یا خط لیوشائوچی

ــــ ” راه کارگر ” و جنگ

                                  سوسیال شونیسم» آشکار

منبع: سلسله مقالات از نشریه‌ی رهائی دوره‌ی دوم

 شمارهای ۲۰، ۲۱ ،  ۲۳، ۲۴، ۴۹

اسفند ۱۳۵۸ و مهر ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از ”راه کارگر“ تا «سازمان کارگران انقلابی ایران»

خط چهار یا خط حزب توده

منبع: اندیشه‌ی رهائی شماره‌ی ۲     

مهر ۱۳۶۳

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راه کارگر در چنبره‌ی تصمیم مرگ و زندگی

منبع: هواداران سازمان وحدت کمونیستی در اروپا  

تیر ۱۳۶۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد نظرات سازمان چریک‌های فدائی خلق

(پس از انقلاب)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فدائیان خلق: پیروان نوین خط امام

آیا انحرافات موجود در مواضع سازمان چریک‌های فدائی خلق معرفتی است یا موضعی؟

منبع :  رهائی دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۱۵

 آذر  ۱۳۵۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناظره‌ی تلویزیونی فدائیان

یک گام به پیش، چند گام به پس؟

منبع: رهائی دوره دوم شماره‌های ۲۷ و ۲۶

فروردین ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخوردی به تفکر و مشی سازمان چریک‌های فدائی خلق

منبع: سلسله مقالاتی از رهائی دوره‌ی دوم،

 شماره‌های ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸

خرداد ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انشعاب در فدائیان خلق

!ــ توده ای‌ها خوشحالند

پیرامون مواضع «کار» شماره ۵۹

ــ فقدان تئوری ــ استالینیسم و مسئله انشعاب

منبع: رهائی دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۳۶

خرداد ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فدائیان خلق: آغاز نهائی یک سقوط

در حاشیه‌ی مذاکرات فدائیان خلق با بهشتی

منبع: رهائی دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۳۹

تیر ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسئله‌ی آزادی‌های دمکراتیک و جنبش چپ ایران

برخوردی به سفسطه‌های فدائیان خلق (اکثریت)

منبع: رهائی دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۴۶

شهریور ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

This image has an empty alt attribute; its file name is d8acd986daaf-d988-da86d9be.png
This image has an empty alt attribute; its file name is d8acd986daaf-d988-d8a7d982d984db8cd8aa.png

از رهائی دوره دوم شماره ۵۰

مهر ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سازمان چریک‌های فدائی خلق اقلیت و روز کارگر

فاصله‌ی ذهنیت ”باشکوه“ تا عینیت” رقت انگیز

منبع: رهائی دوره‌ی دوم، شماره‌های ۷۴ و ۷۵

اردیبهشت ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از» کار» ۵۹ اکثریت تا «کار» ۱۰۹ اقلیت

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۷۷

خرداد ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد  طرح برنامه‌ی سازمان چریک‌های فدائی خلق

!برنامه»، مسئله این نیست»

منبع: رهائی دوره‌ی سوم، شماره‌ی ۷

 خرداد ۱۳۶۴

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در گیری‌های درونی اقلیت: فاجعه‌ی استالینیسم

نقدی بر یک نمایش هولناک

منبع: اندیشه‌ی رهائی، شماره  ۶

اسفند ۱۳۶۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انقلاب مرحله‌ای یا انقلاب در انقلاب

پاسخی به انتقادات سچفخا از نظرات سوک

منبع: هواداران سازمان وحدت کمونیستی در اروپا

سپتامبر ۱۹۸۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تظاهرات ۱۴ فوریه

حرکتی گذرا … یا آغاز مقطع نوینی از مبارزات خارج از کشور

اعلامیه‌ی هواداران سازمان وحدت کمونیستی

تیر ۱۳۶۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقدی بر نظرات سازمان چریک‌های فدائی خلق

(پیش از انقلاب)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جواب به کار تحقیقی سازمان چریکهای فدائی خلق

از کتاب: بحران جدید سیاسی اقتصادی رژیم و نقش نیروهای چپ

بهار ۱۳۵۳

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسخه تایپ شده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پروسه‌ی تجانس، تبادل نظر بین سازمان چریک‌های فدائی خلق و گروه اتحاد کمونیستی

دفتر اول

مقدمه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

درباره‌ی انقلاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲

پاسخ سازمان چریک‌های فدائی خلق به مقاله‌ی «درباره‌ی انقلاب»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳

توضیحات گروه اتحاد کمونیستی درباره‌ی نقد «درباره‌ی انقلاب»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴

نظری نقادانه بر (ملاحظاتی درباره‌ی جزوه‌ی «درباره‌ی انقلاب»)

گروه اتحاد کمونیستی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دفتــــــــــــــــــــر دوم

استالینیسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جواب به خطوطی در طرح مسئله‌ی استالین

سازمان چریک‌های فدائی خلق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کماندار و اهل خرد

یا نقدی بر استالینیسم و مسئله‌ی بوروکراسی در جامعه‌ی سوسیالیستی

گروه اتحاد کمونیستی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیرامون جبهه‌ی ضد دیکتاتوری

منبع : رهائی دوره‌ی اول شماره‌ی ۲

شهریور ۱۳۵۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اندیشه‌ی رهائی – شماره‌های ۸ و ۹

در اسفند ١٣۶۷ منتشر شد