باختر امروز ـ شماره ۶۵

در خرداد ١٣٥۴ منتشر شد

باختر امروز ـ شماره ۶۱

در نیمه اول دی ١٣٥۳ منتشر شد

باختر امروز ـ شماره ۵۹

در آبان ١٣٥۳ منتشر شد

باختر امروز ـ شماره ۵۶

در نیمه اول مرداد ١٣٥۳ منتشر شد

باختر امروز ـ شماره ۵۲

در فروردین ١٣٥۳ منتشر شد

باختر امروز ـ شماره ۵۱

در اسفند ١٣٥٢ منتشر شد