باختر امروز ـ شماره ۶۴

در اردیبهشت ١٣٥۴ منتشر شد

باختر امروز ـ شماره ۵۲

در فروردین ١٣٥۳ منتشر شد