باختر امروز ـ شماره ۲

در مهر  ١٣۴۹ منتشر شد

رهائی دوره اول – شماره ۴

شماره‌ی چهارم نشریه‌ی رهائی دوره‌ی اول در فروردین ۱۳۵۸ منتشر شد.

۱. تاریخچه مختصر فعالیت
۲. بحران قدرت برخوردی – برخوردی به اوضاع سیاسی ایران بعد از انقلاب