رهائی دوره دوم – شماره ۱۰۷

در ۳۰ مهر ١٣۶۰ منتشر شد