رهائی دوره اول – شماره ۳

شماره سوم نشریه رهائی در دوره اول در آذر ۱۳۵۷ منتشر شد.

۱. بحران سیاسی و اقتصادی رژیم و نقش روحانیون در گذار قدرت
۲. کلریکالیسم یا مکتب اصالت روحانیون