دیگران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اپورتونیسم در لوای برخورد به خرده بورژوازی

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۶۸

شهریور ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۶۱

بهمن ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۶۷

بهمن ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۶۸

۱۳۵۹ اسفند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرنگون باد رژیم اسلامی

توهم مجاهدین در جنبش چپ

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۱۰۰

شهریور ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرنگونی قهرآمیز رژیم اسلامی

ــ عاجل‌ترین وظیفه‌ی نیروهای چپ

ـــ مبارزات توده‌ای و سازمان‌های چپ

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۱۰۱، ۱۰۴

شهریور ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از مبارزه‌ی جاری تا مبارزه توده‌ای

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۱۰۵

مهر ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«نگاهی به برنامه مرحله‌ای «دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۱۱۰

  دی ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در حاشیه‌ی سمینار ویسبادن

پاسخی به چند ادعا

منبع: اندیشه‌ی رهائی شماره  ۶

 اسفند ۱۳۶۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بررسی انتقادات

سازمان سوسیالیست‌های ایران

منبع: اندیشه‌ی رهائی شماره ۷

بهمن ۱۳۶۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ