نقدی بر نظرات سازمان پیکار

منبع: رهائی دوره دوم

شماره های ۵۱ تا ۵۹ آبان تا دی ۱۳۵۹

شماره های ۷۶ تا ۸۱ اردیبهشت تا تبر ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر

از رهائی دوره دوم شناره ۵۰

مهر ۱۳۵۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ