زنان

فهرست مطالب این صفحه:

ــ مبارزه‌ی طبقاتی و مسئله‌ی زنان، آذر ۱۳۵۸

ــ بیانیه‌ی مشترک شورای همبستگی زنان، اسفند ۱۳۵۸

ــ حجاب اجباری، گامی دیگر در به انقیاد کشیدن زنان و سلب حقوق انسانی آنان، تیر ۱۳۵۹

ــ هشت مارس روز جهانی زن را گرامی داریم، اسفند ۱۳۵۹

ــ کارنامه‌ی جمهوری اسلامی در مورد زنان، فروردین ۱۳۶۰

ــ اخراج صدهزار کارمند زن به‌خاطر عدم رعایت حجاب، اردیبهشت ۱۳۶۰

ــ مساله‌ی زن و جنبش مستقل زنان: نقدی بر دیدگاه رایج چپ، اردیبهشت ۱۳۶۵

ــ خطوطی مقدماتی در طرح مسئله‌ی زن، بهمن ۱۳۶۶

ــ آگاهی زنان دنیای مرد، بهمن ۱۳۶۶

ــ اندر «حرمت زن در اسلام»، اسفند ۱۳۶۷

ــ سیمون دوبووار سخن میگوید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبارزه‌ی طبقاتی و مسئله‌ی زنان

بسیاری از نیروهای چپ مبارزات دموکراتیک زنان را نوعی مبارزه‌ی بورژوائی تفسیر نموده و از حمایت از آن خودداری می‌نمایند

منبع؛ رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۱۴

آذر ۱۳۵۸

نسخه اصلی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیانیه‌ی مشترک شورای همبستگی زنان

هیجده اسفند روز جهانی زنان زحمتکش و مبارز

منبع: رهائی دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۲۴، اسفند ۱۳۵۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجاب اجباری، گامی دیگر در به انقیاد کشیدن زنان و سلب حقوق انسانی آنان

از رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۳۹

تیر ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هشت مارس روز جهانی زن را گرامی داریم

منبع؛ رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۶۶

اسفند ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کارنامه‌ی جمهوری اسلامی در مورد زنان

منبع: رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۶۹

فروردین ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخراج صدهزار کارمند زن به‌خاطر عدم رعایت حجاب

نمونه‌ای از دشمنی کینه‌توزانه‌ی رژیم جمهوری اسلامی نسبت به زنان زحمتکش

منبع: رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۷۴

اردیبهشت ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساله‌ی زن و جنبش مستقل زنان

نقدی بر دیدگاه رایج چپ

منبع: رهائی دوره‌ی سوم شماره‌ی ۹

اردیبهشت ۱۳۶۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خطوطی مقدماتی در طرح مسئله‌ی زن

منبع: اندیشه‌ی رهائی شماره‌ی ۷، بهمن ۱۳۶۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگاهی زنان دنیای مرد

منبع: اندیشه‌ی رهائی شماره‌ی ۷

بهمن ۱۳۶۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اندر «حرمت زن در اسلام»

تعدد زوجات و صیغه

منبع: اندیشه‌ی رهائی شماره‌های ۸ و ۹

اسفند ۱۳۶۷

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیمون دوبووار سخن می‌گوید

آزادی و دموکراسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از مجاهد سعادتی دفاع کنیم

نگاهی به مسئله مناسبات با سازمانها و دول خارجی

الف. بیدار

منبع: رهائی دوره دوم شماره یک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چه کسانی صلاحیت رسیدگی به پرونده تقی شهرام را دارند؟

اعلامیه

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۲

مرداد ۱۳۵۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«انتخابات آزاد!؟»

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۴

مرداد ۱۳۵۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعلام جرم دادستانی انقلاب علیه آیندگان، اعلام جرمی علیه آزادی است

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۵

مرداد ۱۳۵۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیا براستی همه چیز از پاوه شروع شد؟

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۷

شهریور ۱۳۵۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاعیه

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۷

شهریور ۱۳۵۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کردستان و دموکراسی

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۸

مهر ۱۳۵۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیکتاتوری قانونی

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۹

آبان ۱۳۵۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلق کرد و خودمختاری

منبع: رهائی دوره دوم شماره۱۰

آبان ۱۳۵۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شیوه های اسلامی تفتیش عقاید

آقایان، تنها راه اعمال حاکمیت خود و حفظ نظام سرمایه داری را در احیای دیکتاتوری یافته اند

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۱۲

آبان ۱۳۵۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دموکراسی بورژوایی

برخورد به یک تجربه

منبع؛ رهائی دوره دوم شماره ۲۰

بهمن ۱۳۵۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمله به مراکز مجاهدین را افشا کنیم

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۲۱

بهمن ۱۳۵۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره۲۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توقیف نشریات انقلابی، تکرار تلاش مذبوحانه ارتجاع

از رهائی دوره دوم شماره ۳۴

اردیبهشت ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اولین انتخابات مجلس

منبع» رهائی دوره دوم شماره ۲۵

اسفند ۱۳۵۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در دفاع از سازمان مجاهدین

از رهائی دوره دوم شماره ۳۹

تیر ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجاب اجباری، گامی دیگر در به انقیاد کشیدن زنان و سلب حقوق انسانی آنان

از رهائی دوره دوم شماره ۳۹

تیر ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توطئه و توطئه گران

کوشش ارتجاعی برای فروپاشی ارتش ارتجاعی

از رهائی دوره دوم شماره ۴۰

تیر ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

!تهران با خون دکه دارها زیبا شد

از رهائی دوره دوم شماره ۴۰

تیر ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

!محاکمه تقی شهرام ، توطئه علیه نیروهای انقلابی است

از رهائی دوره دوم شماره ۴۰

تیر ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:مرکز اسناد ملی

از رهائی دوره دوم شماره ۴۰

تیر ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سخنی با هواداران

از رهائی دوره دوم شماره ۴۲

مرداد ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

…شاه مرد ، اما؟

از رهائی دوره دوم شماره ۴۲

مرداد ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یکسال از انتشار رهائی گذشت

ویژگیهای یک بحران

از رهائی دوره دوم شماره ۴۲

مرداد ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسئله‌ی آزادی‌های دمکراتیک و جنبش چپ ایران

برخوردی به سفسطه‌های فدائیان خلق (اکثریت)

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۴۶

شهریور ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۴۶

شهریور ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره 52

آبان ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع :  رهائی دوره دوم شماره ۵۳

آبان ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع :  رهائی دوره دوم شماره ۵۴

آذر ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۵۵

آذر ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۵۵

آذر ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دور دوم شماره ۵۶

آذر ۱۳۵۹

نسخه تایپ شده

نسخه اصلی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره دوم شماره ۵۷

آذر ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مقالات، آغاز از رهائی دوره دوم شماره ۵۸

دی ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شَماره ۵۸

دی ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شَماره ۵۸

دی ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۶۰

دی ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۶۲

بهمن ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۶۳

بهمن ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۶۴

بهمن ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۶۵

اسفند ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۶۷

اسفند ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۶۸

۱۳۵۹ اسفند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۶۸

اسفند ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۶۹

فروردین ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۷۰

فروردین ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۷۱

فروردین ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۷۲

اردیبهشت ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۷۲

اردیبهشت ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۷۳

اردیبهشت ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۷۴

اردیبهشت ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره دوم شماره ۷۴

اردیبهشت ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره ی دوم شماره ی ۷۶

اردیبهشت ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شبیری

الماس سختم من

که با چکش نمی شکنم

و نه با قلم تراشیده می‌شوم

بزن، بزن، بزن مرا

که من از آن نخواهم مرد

همچون ققنوسم من

گه از مرگ خود زندگی باز می‌یابد

و از خاکستر خود زاید

بشکن، بشکن، بشکن مرا

که من از آن نخواهم مرد.

«بائیط»

   از همان نخستین روزهای بقدرت رسیدن حامیان جدید سرمایه، در برابر نگاهای مات و  مبهوت عقب افتگان سیاسی و در برابر چشمان حیرت زده‌ی توده‌ی متوهم، سرکوب نیروهای کمونیست و مترقی، یورش به مجامع و محافل کارگری و روشنفکری، حمله به اعتراضات کارگران و بیکاران، ضرب و جرح و تعقیب و توقیف عناصر فعال سیاسی، تعطیل مطبوعات، نفی حقوق زنان و ایلغارهای بی حد و حصر دیگر آغاز شد. اگر چه حاکمان جدید از همان زمان نطعهای حجاج ابن یوسف را گردگیری میکردند و «ذوالفقارهای» زنگ زده را صیقل میدادند و از تصور جنایت و خون ریزی چشمانشان از حدقه بر میجهید؛ اما خواه بدلیل تضادهای درونی و خواه بدلیل فراموش نشدن جنایتهای رژیم منحوس پهلوی از خاطر توده‌ها و وجود تب و تاب انقلابی، هنوز آنچنانکه باید ضرب شست «اسلام عزیز» را نچشانده بودند. البته به همت والای چماقداران «مظلوم» همیشه چماق الله فوق رئوس بوده است و آدمکشان جمهوری اسلامی دزدانه به شکنجه و کشتار انقلابیون میپرداخته‌اند.

   درباره‌ی دشمنی رژیم جمهوری اسلامی با خواستهای زحمتکشان، با فعالیت نیروهای سیاسی با آزادی اندیشه و … پیش از این بسیار گفته و نوشته‌اند و ما نیز بسیار گفته و نوشته‌ایم. اما اینک به یمن خالی شدن میدان برای تاخت و تازهای فاشیستی «مکتبیون» و چله نشینی پهلوان پنبه‌های «لیبرال»، این دشمنی‌ها ابعاد گسترده و هولناکی بخود گرفته است. پیش از این گفته بودیم که سلطه‌ی بلامنازع هر یک از دوجناح حاکم، با سرکوب بیرحمانه‌ی زحمتکشان، کمونیست‌ها و دیگر نیروهای انقلابی توام خواهد بود. و اکنون رژیم جمهوری اسلامی در تلاش برای تثبیت بلامنازع خود به وحشیانه‌ترین کشتارها، دستگیری‌ها، خانه گردیها و … دست زده است. بسیاری از کارگران آگاه و مبارز، پس از انفجار مقر حزب جمهوری، در کارخانجات ایران ناسیونال، پارس الکتریک و … دستگیر و روانه‌ی سیاه چاله‌ها شده‌اند. بسیار از انقلابیون جوان به جوخه‌های اعدام سپرده شده‌اند و هر روز که می‌گذرد موج اعدامهای انتقامی و فاشیستی افزایش می‌یابد. دبیر کل حزب رستاخیز جمهوری اسلامی اخیرا وعده داده است که کشتار انقلابیون ادامه خواهد یافت. همه‌ی این جنایتها، تهدید‌ها و ارعابها پشتوانه‌ی استقرار نهایی جامعه ذبح اسلامی است و سردمداران رژیم بخوبی از این مساله آگاهند و تمام توان اهریمنی خویش را در این زمینه بکار میگیرند. اما انقلابیون کمونیست و مترقی از این مساله آگاهند که تمام این ایلغارهای وحشیانه تنها مقدمه‌ای است بر متنی خونین‌تر و ناگزیر باید در تلاش و جدیت انقلابی خود برای جلوگیر از تثبیت حاکمیت قرون وسطائی جمهوری اسلامی بیفزایند. تل اجساد انقلابیون شهید نردبان زحمتکشان و دیگر انقلابیون خواهد شد تا حامیان عبا پوش سرمایه را از بهشت قدرت بزیر کشند و به دزوخ انتقام انقلابی واصل کنند. انقلابیون شهید هستی خود را در نیستی خویش باز میابند.

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۹۵

مرداد ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۸۱

تیر ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۸۲

تیر ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۸۲

تیر ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۸۸

تیر ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۸۹

تیر ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خاوران

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۹۰

تیر ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۹۰

تیر ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۹۰

تیر ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۹۴

مرداد ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۹۵

مرداد ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۹۶
مرداد ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی سوم شماره‌ی ۳

تیر ۱۳۶۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی سوم شماره‌ی ۴

بهمن ۱۳۶۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی سوم شماره‌ی ۵

تیر ۱۳۶۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی سوم شماره‌ی ۶

بهمن ۱۳۶۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی سوم شماره‌ی ۱۸

آبان ۱۳۶۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای نجات جان زندانیان در بند بپا خیزیم

فراخوان

علیه کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران مبارزه کنیم

منبع: اندیشه رهائی شماره ۸ و ۹

اسفند ۱۳۶۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحضاتی در باره معضلات جنبش دانشجوئی

و

سازمان ما