نقدی بر نظرات راه کارگر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ «تئوری پیش آهنگ»  و عام‌گوئی های «راه کارگر »

ـــ شناخت نادرست در تحلیل از امپریالیست و عملکرد آن در ایران

ـــ تمایلات آشکار رویزونیستی

ــــ خط چهار یا خط لیوشائوچی

ــــ ” راه کارگر ” و جنگ

                                  سوسیال شونیسم» آشکار

منبع: سلسله مقالات از نشریه‌ی رهائی دوره‌ی دوم

 شمارهای ۲۰، ۲۱ ،  ۲۳، ۲۴، ۴۹

اسفند ۱۳۵۸ و مهر ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از ”راه کارگر“ تا «سازمان کارگران انقلابی ایران»

خط چهار یا خط حزب توده

منبع: اندیشه‌ی رهائی شماره‌ی ۲     

مهر ۱۳۶۳

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راه کارگر در چنبره‌ی تصمیم مرگ و زندگی

منبع: هواداران سازمان وحدت کمونیستی در اروپا  

تیر ۱۳۶۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ