کمونیست‌ها و مسئله‌ی تصفیه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیرامون تغییر ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق

سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

نوامبر 1976

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«مسائل حاد مجاهدین! یا «مسائل حاد جنبش ما

سازمانهای جبهه ملی ایران بخش خاورمیانه

اردیبهشت ۱۳۵۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشکلات مسائل جنبش

گروه اتحاد کمونیستی

پائیز ۱۳۵۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموعه مکاتبات با سازمان مجاهدین خلق

اسناد مکاتبات با سازمان مجاهدین در باره تغییر ایدئولوژی، قبل از تغییر ایدئولوژی و بعد آن

از اوت 1975

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمونیست‌ها و مسئله تصفیه

محاکمه تقی شهرام و برخورد نیروهای مختلف

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۴۳

مرداد ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در گیری های درونی اقلیت:   فاجعه استالینیسم

نقدی بر یک نمایش هولناک

منبع: اندیشه رهائی شماره  ۶

اسفند ۱۳۶۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درگیری های مسلحانه حزب دمکرات و کومه‌له به نفع کیست؟

:پرونده در گیریهای اخیر

ریشه‌ها ، شیوه‌ها ، عملکردها ، اثرات و پی‌آمدها

منبع: اندیشه رهائی شماره‌های ۳، ۴

اسفند ۱۳۶۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد نظرات سازمان چریک‌های فدائی خلق

(پس از انقلاب)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فدائیان خلق: پیروان نوین خط امام

آیا انحرافات موجود در مواضع سازمان چریک‌های فدائی خلق معرفتی است یا موضعی؟

منبع :  رهائی دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۱۵

 آذر  ۱۳۵۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناظره‌ی تلویزیونی فدائیان

یک گام به پیش، چند گام به پس؟

منبع: رهائی دوره دوم شماره‌های ۲۷ و ۲۶

فروردین ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخوردی به تفکر و مشی سازمان چریک‌های فدائی خلق

منبع: سلسله مقالاتی از رهائی دوره‌ی دوم،

 شماره‌های ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸

خرداد ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انشعاب در فدائیان خلق

!ــ توده ای‌ها خوشحالند

پیرامون مواضع «کار» شماره ۵۹

ــ فقدان تئوری ــ استالینیسم و مسئله انشعاب

منبع: رهائی دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۳۶

خرداد ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فدائیان خلق: آغاز نهائی یک سقوط

در حاشیه‌ی مذاکرات فدائیان خلق با بهشتی

منبع: رهائی دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۳۹

تیر ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسئله‌ی آزادی‌های دمکراتیک و جنبش چپ ایران

برخوردی به سفسطه‌های فدائیان خلق (اکثریت)

منبع: رهائی دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۴۶

شهریور ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

This image has an empty alt attribute; its file name is d8acd986daaf-d988-da86d9be.png
This image has an empty alt attribute; its file name is d8acd986daaf-d988-d8a7d982d984db8cd8aa.png

از رهائی دوره دوم شماره ۵۰

مهر ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سازمان چریک‌های فدائی خلق اقلیت و روز کارگر

فاصله‌ی ذهنیت ”باشکوه“ تا عینیت” رقت انگیز

منبع: رهائی دوره‌ی دوم، شماره‌های ۷۴ و ۷۵

اردیبهشت ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از» کار» ۵۹ اکثریت تا «کار» ۱۰۹ اقلیت

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۷۷

خرداد ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد  طرح برنامه‌ی سازمان چریک‌های فدائی خلق

!برنامه»، مسئله این نیست»

منبع: رهائی دوره‌ی سوم، شماره‌ی ۷

 خرداد ۱۳۶۴

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در گیری‌های درونی اقلیت: فاجعه‌ی استالینیسم

نقدی بر یک نمایش هولناک

منبع: اندیشه‌ی رهائی، شماره  ۶

اسفند ۱۳۶۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انقلاب مرحله‌ای یا انقلاب در انقلاب

پاسخی به انتقادات سچفخا از نظرات سوک

منبع: هواداران سازمان وحدت کمونیستی در اروپا

سپتامبر ۱۹۸۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تظاهرات ۱۴ فوریه

حرکتی گذرا … یا آغاز مقطع نوینی از مبارزات خارج از کشور

اعلامیه‌ی هواداران سازمان وحدت کمونیستی

تیر ۱۳۶۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ