اندیشه‌ی رهائی – شماره‌ی ۵ بخش ۱

در دی ١٣۶۴ منتشر شد

اندیشه‌ی رهائی – شماره‌های ۳ و ۴

در  اسفند ١٣۶۳ منتشر شد

اندیشه‌ی رهائی – شماره‌ی ۲

در  مهر ١٣۶۳ منتشر شد

اندیشه‌ی رهائی – شماره‌ی ۱

در  اسفند ١٣۶۲ منتشر شد