امپریالیسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استراتژی دو جبهه‌ای امپریالیسم

منبع : رهائی دوره‌ی اول شماره‌ی ۲

شهریور ۱۳۵۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خطوطی پیرامون مسئله امپریالیسم

مقالاتی در باره امپریالیسم

تیر ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۳۷

خرداد ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمیسیون سه جانبه نهاد برنامه ریز امپریالیسم

جف فریدن

از رهائی دوره‌ی دوم شماره‌های ۴۰ و ۴۱ و ۴۲

تیر ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرمایه داری جهانی در تنگنا

گرایش نزولی نرخ سود و دورنمای رکود

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۶۴

۱۳۵۹ اسفند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۴۴

مرداد ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۴۵

تیر ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۴۹

مهر ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع :  رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۵۳

آبان ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۵۹

دی ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۷۹
خرداد ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۸۳

تیر ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحران بانک های جهانی سرمایه داری

جنبه هائی از یک مسئله

اندیشه‌ی رهائی شماره‌ی یک

اسفند ۱۳۶۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راستگرائی و فاشیسم در آمریکا

برسی علل و ریشه ها

اندیشه‌ی رهائی شماره‌ی ۶

اسفند ۱۳۶۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روایت بده بستان‌های پنهانی

امپریالیستهای ” ضد تروریست ” یا تروریستهای ” ضد امپریالیست

رهائی، دوره‌ی سوم شماره‌ی ۱۱

اسفند ۱۳۶۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امریکای مرکزی در حال انفجار است

انقلابیون امریکای مرکزی سلطه‌ی امپریالیسم امریکا را به‌خطر انداخته‌اند

منبع: رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در افغانستان اسلام و منافع امپریالیسم هر دو در خطراند

منبع: رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۲

مرداد ۱۳۵۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نیکاراگوئه

زنده باد همبستگی بین المللی

منبع: رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۲

مرداد ۱۳۵۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از خیانت تا تجاوز

حمله چین به ویتنام گام دیگری در سقوط این کشور به دامان امپریالیسم است

منبع: رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۳

مرداد ۱۳۵۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جناح های امپریالیسم

وحدت و تضاد جناحهای درونی امپریالیسم امریکا تعیین کننده سیاست داخلی و خارجی این کشور است

منبع: رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۴

مرداد ۱۳۵۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در افغانستان چه میگذرد؟

حمله به دولت وابسته به شوروی افغانستان شعار اساسی هم محافظه‌کاران و هم لیبرال‌ها برای جلب حمایت امپریالیسم امریکاست

منبع: رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۴

مرداد ۱۳۵۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مداخله نظامی امریکا

بدون تحقق خواستهای زحمتکشان مبارزه ضد امپریالیستی ریشه‌ای نخواهد بود

منبع: رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۱۳

آذر ۱۳۵۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیام کارتر: فصل مشترک منافع

فصل مشترک منافع

منبع: رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۲۸

فروردین ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سقوط بورس

منبع: اندیشه‌ی رهائی شماره‌ی ۷

حداقل پی آمد: رکود در سال ۱۹۸۸

ارنست مندل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیوستگی جهانی امپریالیسم و قطع رابطه با امپریالیسم بروایت رژیم جمهوری اسلامی

منبع: رهائی دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۳۴

اردیبهشت ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«مبارزه ضد امپریالیستی» این حضرات به بهانه‌ی تشکیل یازدهمین کنفرانس اسلامی»

منبع: رهائی دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۳۵

خرداد ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمیته دائمی بررسی بحران افغانستان

پوششی برای پیاده کردن طرحهای امپریالیستی

منبع: رهائی دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۸

تیر ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: رهائی دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۵۱
آبان ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع :  سلسله مقاله از رهائی دوره‌ی دوم شماره‌های ۵۳، ۵۴، و ۵۵
آبان ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: رهائی دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۶۶

اسفند ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: رهائی دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۷۵

فروردین ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: رهائی دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۷۵

فروردین ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: رهائی دوره ی دوم شماره ی ۷۵

فروردین ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۸۲

تیر ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۸۷

تیر ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۹۳

مرداد ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۱۱۱

بهمن ۱۳۶۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی سوم شماره‌ی ۱۸

آبان ۱۳۶۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امپریالیسم برخی از کشورها را به درجه دستیاری وابسته خود

.میگمارد تا با کمک آنها آهنگ استثمار خلق‌ها را تشدید نماید

باختر امروز ـ شماره ۳٨

در نیمه اول اردیبهشت ١٣٥٢ منتشر شد