اقلیت‌های دینی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: رهائی دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۷۶

اردیبهشت ۱۳۶۰

این مقاله در سال ۱۳۸۸/۲۰۰۹ در بعضی از وب‌گاه‌ها منتشر شد. نگاه کنید به:

https://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=3217

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رهائی دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۴۷

شهریور ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ