اندیشه‌ی رهائی – شماره‌ی ۷

در بهمن ١٣۶۶ منتشر شد

اندیشه‌ی رهائی – شماره‌ی ۶

در اسفند ١٣۶۵ منتشر شد

اندیشه‌ی رهائی – شماره‌های ۳ و ۴

در  اسفند ١٣۶۳ منتشر شد