نقدی بر سازمان مجاهدین خلق

(پس از انقلاب)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سخنی با مجاهدین

سلسله مقالات هفته نامه رهائی

در شماره های ۱۲ و ۱۳ و ۱۴

آبان ۱۳۵۸

ـــ نگاهی اجمالی به مقاله «هشداری چپ روی و چپ نمائی

ـــ دید طبقاتی نه در اقرار به وجود طبقات، بلکه در دخالت آن در تحلیل‌ها و عملکردها مشخص میشود

ـــ مجاهدین دقیقا خلاف آنچه تصور میکند، استراتژی را فدای تاکتیک مینمایند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لغو کاندیداتوری مسعود رجوی

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۲۰

بهمن ۱۳۵۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجاهدین در چنبره تضادهای هیئت حاکمه

از رهائی دوره دوم شماره ۳۹

تیر ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کوششی در ایجاد توهمی جدید

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۵۹

دی ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۶۷

اسفند ۱۳۵۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میثاق آزادی»  بنی صدر ، توهم جدید»

نگاهی به ” میثاق“ بنی صدر  

منبع: سلسله مقالاتی از رهائی دوره دوم شماره‌های ۹۶، ۹۸، ۹۹

مرداد ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توهم آفرینی مجاهدین و انفعال توده ها

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۱۰۷

مهر ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهائی دوره‌ی دوم شماره‌ی ۱۱۰

دی ۱۳۶۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شورای ملی مقاومت تنها آلترناتیو دمکراتیک؟

ــ بررسی مسئله آلترناتیو.

ــ بررسی یک ادعا و نکاتی پیرامون موانع ساختاری تحقق دمکراسی بورژوازی در ایران.

ــ بررسی یک ادعا و نکاتی پیرامون ساخت و ترکیب درونی شورا

منبع: سلسله مقالاتی از اندیشه رهائی شماره‌های ۱، ۲، ۳

اسفند ۱۳۶۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انقلاب ایدئولوژیک» مجاهدین: روانشناسی اجتماعی توتالیتاریسم و مذهب»

میهمانی اشباح

منبع: اندیشه رهائی شماره ۵

دی ۱۳۶۴

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اندیشه‌ی رهائی – شماره‌های ۳ و ۴

در  اسفند ١٣۶۳ منتشر شد

اندیشه‌ی رهائی – شماره‌ی ۲

در  مهر ١٣۶۳ منتشر شد

اندیشه‌ی رهائی – شماره‌ی ۱

در  اسفند ١٣۶۲ منتشر شد