باختر امروز ـ شماره ۲

در مهر  ١٣۴۹ منتشر شد

اندیشه‌ی رهائی – شماره‌های ۸ و ۹

در اسفند ١٣۶۷ منتشر شد