اندیشه‌ی رهائی – شماره‌ی ۵ بخش ۱

در دی ١٣۶۴ منتشر شد

اندیشه‌ی رهائی – شماره‌ی ۲

در  مهر ١٣۶۳ منتشر شد