کمونیست‌ها و مسئله‌ی تصفیه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیرامون تغییر ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق

سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

نوامبر 1976

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«مسائل حاد مجاهدین! یا «مسائل حاد جنبش ما

سازمانهای جبهه ملی ایران بخش خاورمیانه

اردیبهشت ۱۳۵۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشکلات مسائل جنبش

گروه اتحاد کمونیستی

پائیز ۱۳۵۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموعه مکاتبات با سازمان مجاهدین خلق

اسناد مکاتبات با سازمان مجاهدین در باره تغییر ایدئولوژی، قبل از تغییر ایدئولوژی و بعد آن

از اوت 1975

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمونیست‌ها و مسئله تصفیه

محاکمه تقی شهرام و برخورد نیروهای مختلف

منبع: رهائی دوره دوم شماره ۴۳

مرداد ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در گیری های درونی اقلیت:   فاجعه استالینیسم

نقدی بر یک نمایش هولناک

منبع: اندیشه رهائی شماره  ۶

اسفند ۱۳۶۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درگیری های مسلحانه حزب دمکرات و کومه‌له به نفع کیست؟

:پرونده در گیریهای اخیر

ریشه‌ها ، شیوه‌ها ، عملکردها ، اثرات و پی‌آمدها

منبع: اندیشه رهائی شماره‌های ۳، ۴

اسفند ۱۳۶۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ