نقدی بر نظرات رزمندگان آزادی طبقه‌ی کارگر

بحثی پیرامون تئوری انقلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر

از رهائی دوره‌ی دوم شماره ۵۰

مهر ۱۳۵۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ