اندیشه‌ی رهائی – شماره‌های ۸ و ۹

در اسفند ١٣۶۷ منتشر شد

اندیشه‌ی رهائی – شماره‌ی ۶

در اسفند ١٣۶۵ منتشر شد

اندیشه‌ی رهائی – شماره‌های ۳ و ۴

در  اسفند ١٣۶۳ منتشر شد