رهائی دوره دوم – شماره ٥٣

در ٢٩ آبان ١٣٥٩ منتشر شد

<object class="wp-block-file__embed" data="https://vahdatcommunisti.files.wordpress.com/2021/07/53.pdf&quot; type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Embed of رهایی دوم- شماره ۵۳
رهایی دوم- شماره ۵۳
Download