حزب کمونیست کارگری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد نظرات اتحاد مبارزان کمونیست

پیرامون تئوری انقلاب ایران

منبع:  انتشارات سازمان وحدت کمونیستی

دی ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حزب کمونیست ایران یا حزب کمونیست امک؟

منبع: اندیشه‌ی رهائی شماره ۳، ۴

اسفند ۱۳۶۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کالبد شکافی حزب کمونیست ایران

پوپولیسم، بوندیسم، استالینیسم

منبع : رهائی دوره‌ی سوم شماره‌ی ۸

مهر ۱۳۶۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مباحثی با حزب کمونیست ایران

منبع :سلسله مقالاتی از اندیشه رهائی شماره های ۵ ، ۶ ، ۸

دی ۱۳۶۴، اسفند ۱۳۶۵، اسفند ۱۳۶۷

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد نظرات ”حزب کمونیست ایران

١ ـ انقلاب سوسیالیستی یا دموکراتیک : بررسی یک ادعا

   ٢ ـ پوپولیسم ، هراس از سوسیالیسم

منبع : رهائی دوره‌ی سوم شماره‌ی ١٢   

خرداد ۱۳۶۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ