باختر امروز ـ شماره ۷۰

در بهمن ١٣٥۴ منتشر شد

باختر امروز ـ شماره ۶۳

در نیمه دوم بهمن ١٣٥۳ منتشر شد