رهائی دوره دوم – شماره ۸۰

در ۲۸ خرداد ١٣۶۰ منتشر شد

رهائی دوره دوم – شماره ۷۹

در ۲۱ خرداد ١٣۶۰ منتشر شد