رهائی دوره دوم – شماره ۷۹

در ۲۱ خرداد ١٣۶۰ منتشر شد