باختر امروز

باختر امروز (دوره‌ی چهارم) را گروه ستاره از شهریور ۱۳۴۹ تا دی ۱۳۵۵ (۷۷ شماره) در چارچوب سازمان‌های جبهه‌ی ملی ایران در خارج از کشور (بخش خاورمیانه)‌ در کشورهای مختلف منطقه (از جمله عراق و لبنان) منتشر کرد و در آن به تبلیغ مبارزه علیه رژیم شاه پرداخت. این نشریه ــ به جز شماره‌ی آخر ــ در قطع بزرگ به‌ شکل روزنامه منتشر شد. این نشریه در حد امکان در میان کارگران مهاجر و دیگر ایرانیان ساکن کشورهای منطقه پخش می‌شد.

ارگان سازمان‌های جبهه‌ی ملی ایران در خاورمیانه

سال پنجم – شهریور ۱۳۵۳ تا مرداد ۱۳۵۴

شماره ۵۸

شماره ۵۹

شماره ۶۰

شماره ۶۱

شماره ۶۲

شماره ۶۳

شماره ۶۴

شماره ۶۵

شماره ۶۶

سال ششم – شهریور ۱۳۵۴ تا خرداد ۱۳۵۵

شماره ۶۷

شماره ۶۸

شماره ۶۹

شماره ۷۰

شماره ۷۱

شماره ۷۲

شماره ۷۳

شماره ۷۴

سال هفتم – تیر ۱۳۵۵ تا دی ۱۳۵۵

شماره ۷۵

شماره ۷۶

شماره ۷۷