گزیده‌ها

غالب مطالب این صفحه از شماره‌های مختلف سه دوره‌ی رهائی، نشریه‌ی گروه اتحاد کمونیستی و سپس سازمان وحدت کمونیستی، و اندیشه‌ی رهائی، نشریه‌ی خارج از کشور سازمان، انتخاب شده‌اند.


تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۵۸