نوشته‌های هواداران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پلاتفرم

مصوبه سومین نشست عمومی هواداران در اروپا

اکتبر 1982

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درباره شوراها

گروه هواداران سازمان وحدت کمونیستی

دی ۱۳۵۷

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زندانی سیاسی ــ عقیدتی

هواداران سازمان وحدت کمونیستی در اروپا ــ هلند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دو اعلامیه در مورد دو رخداد اخیر در جنبش چپ ایران

هواداران سازمان وحدت کمونیستی در اروپا

تیر ۱۳۶۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیاست حزب توده

قبل از انقلاب ، بعد از انقلاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقدی بر

در بارۀ تضاد اثر مائوتسه دون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در نفی اعدام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دو بینش در حزب کمونیست ایران

بررسی تاریخی جنبش کمونیستی ایران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد نظرات اتحاد مبارزان کمونیست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انقلاب سوسیالیستی – خلق کرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقدی بر مبارزه طبقاتی در شوروی

اثر شارل بتلهایم

نویسنده: پل سوئیزی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چند اعلامیه‌ی

تکثیر از : هواداران «سازمان وحدت کمونیستی» در بریتانیا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حزب کمونیست کارگری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد نظرات اتحاد مبارزان کمونیست

پیرامون تئوری انقلاب ایران

منبع:  انتشارات سازمان وحدت کمونیستی

دی ۱۳۵۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حزب کمونیست ایران یا حزب کمونیست امک؟

منبع: اندیشه‌ی رهائی شماره ۳، ۴

اسفند ۱۳۶۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کالبد شکافی حزب کمونیست ایران

پوپولیسم، بوندیسم، استالینیسم

منبع : رهائی دوره‌ی سوم شماره‌ی ۸

مهر ۱۳۶۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مباحثی با حزب کمونیست ایران

منبع :سلسله مقالاتی از اندیشه رهائی شماره های ۵ ، ۶ ، ۸

دی ۱۳۶۴، اسفند ۱۳۶۵، اسفند ۱۳۶۷

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد نظرات ”حزب کمونیست ایران

١ ـ انقلاب سوسیالیستی یا دموکراتیک : بررسی یک ادعا

   ٢ ـ پوپولیسم ، هراس از سوسیالیسم

منبع : رهائی دوره‌ی سوم شماره‌ی ١٢   

خرداد ۱۳۶۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ