منوچهر حامدی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعلامیه‌ی

گروه اتحاد کمونیستی

۱۳۵۶ آذر ماه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.