پروسه‌ی تجانس، تبادل نظر بین سازمان چریک‌های فدایی خلق و گروه اتحاد کمونیستی

دفتر اول: درباره‌ی انقلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دفتر دوم: تبادل نظر در پروسه‌ی تجانس – استالینیسم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دفتر سوم: تبادل نظر در پروسه‌ی تجانس – اندیشه‌ی مائو تسه‌دون و سیاست خارجی چین

نوشته‌ی حاضر فقط مقاله‌ی آخر از مجموعه‌ی اندیشه‌ی مائو تسه‌دون و سیاست خارجی چین است. مقاله‌های دیگر این مجموعه و جلد آن در آینده در این‌جا قرار خواهد گرفت.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.