نقدی بر نظرات سازمان چریک‌های فدائی خلق

(پیش از انقلاب)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جواب به کار تحقیقی سازمان چریکهای فدائی خلق

از کتاب: بحران جدید سیاسی اقتصادی رژیم و نقش نیروهای چپ

بهار ۱۳۵۳

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسخه تایپ شده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پروسه‌ی تجانس، تبادل نظر بین سازمان چریک‌های فدائی خلق و گروه اتحاد کمونیستی

دفتر اول

مقدمه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

درباره‌ی انقلاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲

پاسخ سازمان چریک‌های فدائی خلق به مقاله‌ی «درباره‌ی انقلاب»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳

توضیحات گروه اتحاد کمونیستی درباره‌ی نقد «درباره‌ی انقلاب»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴

نظری نقادانه بر (ملاحظاتی درباره‌ی جزوه‌ی «درباره‌ی انقلاب»)

گروه اتحاد کمونیستی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دفتــــــــــــــــــــر دوم

استالینیسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جواب به خطوطی در طرح مسئله‌ی استالین

سازمان چریک‌های فدائی خلق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کماندار و اهل خرد

یا نقدی بر استالینیسم و مسئله‌ی بوروکراسی در جامعه‌ی سوسیالیستی

گروه اتحاد کمونیستی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیرامون جبهه‌ی ضد دیکتاتوری

منبع : رهائی دوره‌ی اول شماره‌ی ۲

شهریور ۱۳۵۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اندیشه‌ی رهائی – شماره‌ی ۷

در بهمن ١٣۶۶ منتشر شد

اندیشه‌ی رهائی – شماره‌ی ۶

در اسفند ١٣۶۵ منتشر شد

اندیشه‌ی رهائی – شماره‌ی ۵ بخش ۱

در دی ١٣۶۴ منتشر شد

پروسه‌ی تجانس، تبادل نظر بین سازمان چریک‌های فدایی خلق و گروه اتحاد کمونیستی

دفتر اول: درباره‌ی انقلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دفتر دوم: تبادل نظر در پروسه‌ی تجانس – استالینیسم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دفتر سوم: تبادل نظر در پروسه‌ی تجانس – اندیشه‌ی مائو تسه‌دون و سیاست خارجی چین

نوشته‌ی حاضر فقط مقاله‌ی آخر از مجموعه‌ی اندیشه‌ی مائو تسه‌دون و سیاست خارجی چین است. مقاله‌های دیگر این مجموعه و جلد آن در آینده در این‌جا قرار خواهد گرفت.